Lagere School

In ons eerste leerjaar wordt er intensief samengewerkt met de derde kleuterklas, zodat de overstap van de kleuterschool naar de lagere school vlotjes verloopt.

In het eerste leerjaar leren we tellen en rekenen tot 20. Op een actieve en speelse werkwijze leren de kinderen eveneens verschillende zaken kennen: de euro, de liter, de meter, de kilogram, de klok, etc. 

Het alfabet kent voor ons ook geen geheimen meer. Elke dag brengt Zoem de Bij ons een nieuwe letter. Het planbord zorgt ervoor dat wij dagelijks op speelse wijze alle letters en het lezen inoefenen. Tegen de krokusvakantie kennen wij alle letters! Op het einde van het schooljaar hebben wij het leesniveau E3. Het correct en vlot lezen staat in het eerste leerjaar centraal.

In het eerste leerjaar wordt eveneens hard gewerkt aan:

 • Fijne motoriek
 • Alle letters correct schrijven
 • Toneel spelen
 • Werken op de Chromebook,
 • Bewegen en dansen, muziek maken met onze stem en muziekinstrumenten

In de tweede klas leren we al vlotjes rekenen met + en - en tellen tot 100. We oefenen heel hard onze maaltafels in door oefeningen op papier of via Smartschool te maken. Maaltafelspelletjes in de klas of op de speelplaats maken het oefenen nog leuker.

Met de klas lezen we heel veel: racelezen, koorlezen, alleen lezen in een boekje. Met de kinderen die het wat moeilijker hebben doen we extra leesoefeningen. Onze tweedeklassers bereiken dit schooljaar AVI leesniveau E4.

Werken op Smartschool leren we ook: e-mailtjes sturen, informatie zoeken op het internet, foto's downloaden en uploaden,... We oefenen vaak op Bingel en Kabas.

Wij leren in onze eigen klassen, in de parallelklas maar vaak ook samen met het 1ste leerjaar : muzische carrousel, hoekenwerk, lezen,...

Voor taal zetten we ons extra in voor het technisch lezen.  We lezen wel tot 180 minuten per week.  We doen alle dagen kwartierlezen, lezen met onze buddy, met de leerkracht, voorlezen en ook een leesproject hoort hier bij.

We onderzoeken ook taal aangevuld met een heleboel regels voor spelling.   Tijdens deze lessen Picatypen leren we op ons eigen tempo vlot blind typen.

We leren rekenen tot 1000. De lessen meten en metend rekenen oefenen we via allerlei praktische proefjes.  

 • Ruim aanbod aan drama, muziek en beweging
 • Verschillende thema’s voor MMWT met héél wat uitstappen
 • Chromebook gebruiken voor planbord, taal, rekenen, hoekenwerk, …
 • Zwemmen tijdens 2de semester

Taal, gericht en aandachtig luisteren en sociale vaardigheden zijn de rode draad door alles heen.  

In het vierde leerjaar rekenen we verder met getallen tot 100 000 en beginnen we te rekenen met kommagetallen.

Op gebied van taal ligt de focus op woordsoorten, onderwerp + persoonsvorm, spellingsregels, soorten teksten en begrijpend lezen. Elk taalthema loopt parallel met het thema MMWT en krijgt een creatieve verwerking tijdens de lessen MUVO.

 

We zetten ook in op:

 • Sociale vaardigheden oa. Door ‘ Rots – en water’-technieken
 • Leesprojecten
 • Zwemmen tijdens 1ste semester

 

Tenslotte hechten we veel belang aan het welbevinden van iedereen met een grote dosis plezier!

In het vijfde leerjaar krijgen de kinderen een heel pak nieuwe dingen aangeleerd.  De verschillende aspecten van cultuur komen alsmaar meer aan bod vanaf nu. De leerlingen krijgen een beter inzicht in hun leefwereld en daarbuiten.  

Op wiskundig vlak leren ze oppervlakte berekenen van meetkundige figuren, percentages berekenen, kommagetallen vermenigvuldigen, inhoud berekenen en verhoudingen bepalen, ...

Er wordt veel geoefend op begrijpend kunnen lezen, dit wordt alsmaar belangrijker.  Op vlak van MMWT wordt de basis gelegd van hun geschiedkundige kennis.  Ze leren over het ontstaan van de wereld en over het begin van de beschaving.

Ze leren over het functioneren in de maatschappij. De eerste lesjes Frans staan ook op het programma. 

We zetten ook in op leren studeren. 

In het zesde leerjaar zitten de oudste leerlingen van de school. Het is een heel leuk en bijzonder jaar waarin we heel veel dingen leren. 

In de klas verdiepen we onze leerstof van het vijfde leerjaar en zorgen ervoor dat alles grondig gekend is. We gaan ook een stapje verder met Frans en bij Nederlands leren we al moeilijke teksten onder de loep nemen.  Niet alleen schrijven is belangrijk maar ook spreken en begrijpen zetten we in de focus. We houden een spreekbeurtboekbesprekingen en verdiepen ons in de actualiteit

Alle geschiedkundige periodes worden nog eens grondig herhaald en daarna ontdekken we de tijden van de wereldoorlogen. We leren over verdraagzaamheid en democratie. We richten onze eigen partijen op en houden verkiezingen om de werking van België beter te begrijpen. 

Ook de natuur komt aan bod. We leren over biotopen, vogels, de wereld en ook het heelal heeft geen geheimen meer voor ons.  

In het zesde leerjaar moeten we goed kunnen fietsen.  We bezoeken alle scholen in de buurt zodat we een weloverwogen keuze kunnen maken bij onze GROTE overstap naar het eerste middelbaar